Stadgar

Stadgar och värdegrundOrganisations nr: 802512-0315
med hemort i Stockholm

Föreningen bildad 2017.

Stadgar uppdaterade vid årsmöte 2020.

 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER


1 §                 Ändamål
Föreningen bedriver kulturella aktiviteter för barn på persiska. Det kan vara i sluten form såsom studiecirklar eller träffar för endast medlemmar, men främst i form av evenemang som är öppna för allmänheten, såsom sagostund, teater, konsert, filmvisning etc. Ändamålet är att skapa mötesplatser för persiskspråkiga barn i Sverige.


2 §         Sammansättning

Föreningen består av de som är medlemmar i den.

 

3 §         Beslutande organ

Beslut som rör föreningen fattas på årsmötet (se 13§-20§), medlemsmöten och av styrelsen.

 

4 §         Firmateckning

Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter. 

 

5 §         Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

 

6 §         Stadgetolkning

Om det uppstår frågor kring hur stadgarna ska tolkas, eller om frågor kommer upp som inte finns beskrivna i stadgarna, hanteras dessa av ett medlemsmöte och ytterst av styrelsen i avvaktan på nästa årsmöte.   

 

7 §         Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Både medlemmar och styrelsen får föreslå ändringar.

 

8 §         Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till en förening som bedriver liknande verksamhet. Årsmötet beslutar om detta samt om var/hur föreningens handlingar ska arkiveras.

 


 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

9 §         Medlemskap

Förening är öppen för alla, men riktar sig i första hand till persiskspråkiga barn och deras vuxna. Både barn och vuxna kan bli medlemmar. Medlemsavgiften är 200 kr. När en person ansökt om medlemskap ska styrelsen godkänna detta samt föra in personen i medlemsförteckningen. En medlem förväntas följa föreningens värdegrund (26§ - 28§)

 

10 §       Utträde

När en medlem inte längre vill vara med i föreningen ska hen meddela styrelsen skriftligen. Medlemmen anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen och tas då bort från medlemsförteckningen.

 

11 §       Uteslutning

En medlem får uteslutas ur föreningen om denne har agerat på ett sätt som strider mot föreningens värdegrund (26§-28§), motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

 

12 §       Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • Har rätt att delta i aktiviteter som anordnas för medlemmarna, t ex medlemsfester.
 • Har rabatt vid bokbord och evenemang med inträde (t ex filmvisning el teater).
 • Har möjlighet att delta i den löpande verksamheten, organisera aktiviteter etc. Om aktiviteter ska anordnas i föreningens namn ska dessa godkännas vid ett medlemsmöte.
 • Har rätt att rösta om beslut vid medlemsmöten och årsmöten.
 • Har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • Beroende på aktivitetens art kan medlemmar ges möjlighet att bjuda in vänner och familj att delta eller som åskådare.

 

 

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

 

13 §       Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls innan slutet av maj månad. Medlemmar ska kallas till årsmötet skriftligen av styrelsen senast två veckor före mötet. Kallelsen kan skickas genom email och på föreningens facebook-grupp. På årsmötet går man igenom föregående års verksamhet (aktiviteter och ekonomi) samt planerar inför det kommande året. Skriftlig info om detta (verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt verksamhetsplan) ska finnas tillgänglig för alla medlemmar senast en vecka innan årsmötet.

 

14 §       Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Medlemmar och styrelsen kan föreslå förändringar och nya idéer. Det kallas motioner och måste komma in till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet. Styrelsen ger en skriftlig kommentar till dessa vid årsmötet.

 

15 §       Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Alla medlemmar som har registrerats senast 30 dagar före årsmötet och som under det året fyller lägst 15 år har rösträtt. Medlem som inte har rösträtt (t ex barn som deltar i aktiviteterna) har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

16 §       Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

17 §       Beslut och omröstning

Beslut fattas genom att man ropar ”ja!” eller ”nej!” beroende på om man håller med förslaget eller inte (acklamation). Om det är svårt att räkna kan det ske en omröstning (votering).

Förslag vinner om det får en enkel majoritet, dvs det förslag som får flest röster vinner (med undantag för stadgeändringar och upplösning, se (7§ och 8§).

Om det blir oavgjort (lika många röster) vid omröstning kan beslut fattas via lottdragning. 

 

18 §       Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

 

19 §       Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 12. Val av
 13. a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
 14. b) hälften av ledamöterna i styrelsen för en tid av 2 år.
 15. c) antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.
 16. d) 2 revisorer en tid av ett år.
 17. e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
 18. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
  Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

 

20 §       Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Det kan ske för att styrelsen tycker att det behövs, eller om revisorn eller minst 10% av medlemmarna vill det. I så fall ska styrelsen skicka ut kallelse inom två veckor från att begäran har gjorts och mötet måste hållas inom 60 dagar.

 

  

VALBEREDNINGEN

 

21 §       Sammansättning, uppdrag

Valberedningen består av tre personer som lämnar förslag till årsmötet om vilka som ska ingå i styrelsen nästa år.

 

 

REVISORER

 

22 §       Revision

Revisorerna granskar föreningens ekonomi. De har rätt att ta del av alla ekonomiska handlingar och föreningens mötesprotokoll under året.


STYRELSEN

23 §       Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 2-8 övriga ledamöter. Styrelsen bör avspegla den mångfald som finns bland föräldrar till persiskspråkiga barn i Sverige, avseende kön, ursprung och andra identiteter. Genomgående har föreningen en ambition att arbeta efter en platt struktur där beslut fattas gemensamt och ansvar fördelas på det sätt som gruppen anser rimligt. Detta gäller även styrelsen. Inom styrelsen finns fasta poster som ordförande och kassör för att underlätta vissa praktiska frågor och relation till t ex bank och myndigheter.

 

24 §       Styrelsens åligganden

Styrelsen ska kalla till medlemsmöten mellan årsmöten, så att det i möjligaste mån är medlemmarnas behov och intressen som styr organisationen. När medlemsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

 

25 §       Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder vid behov mellan medlemsmöten. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

 

VÄRDEGRUND

 

26§        Diskriminering            

Föreningen Hambaazi utgår ifrån alla människors lika värde. Alla uttryck för rasism, sexism, homo- och transfobi samt funkofobi är därför oacceptabla. I sådana sammanhang är det alltid den som har blivit utsatt för diskriminering som har tolkningsföreträde. Om en vuxen agerar på ett sätt som uppfattas som diskriminerande eller trakasserande mot ett barn eller annan vuxen, ska det i första hand hanteras med stöd av styrelsen och genom dialog. Allvarliga överträdelser kan leda till uteslutning. Det innebär att hen inte får delta i aktiviteter som anordnas. Barn till personer som har uteslutits är välkomna att delta i sällskap av en annan vuxen.

 

27§        Religiöst oberoende         

Detta är en ideell förening utan koppling till något religiöst samfund. Aktiviteter kan komma att ske i samband med högtider, men sker då utifrån en kulturell och språklig gemenskap snarare än andlig.  

 

28§          Politiskt oberoende

Föreningen är inte kopplad till något politiskt parti eller organisation, varken i Iran eller Sverige. Det är inte tillåtet att sprida information om föreningens aktiviteter på hemsidor eller via kanaler som är direkt kopplade till partier.