Bakgrund

Bakgrund

Hambaazi betyder lekkamrat på persiska


Föreningen startades 2017 av nyblivna föräldrar som insåg att vi varken hade persisktalande småbarnsfamiljer i vårt nätverk eller tillgång till bra material för att göra språket tillgängligt för våra barn. 


Vi var många med barn som har persiska som sitt första, andra, tredje eller ibland fjärde språk. En del av oss var ganska nya i Sverige andra var födda här och kände sig osäkra på sin egen persiska.


När vi startade verksamheten var syftet att skapa sammanhang för barn att leka på persiska, men ju mer vi mötte olika familjer, desto mer såg vi att behoven hos barn i diaspora varierar, från att överhuvudtaget exponeras för språket, till att hitta sätt att  förhålla sig till den mångfald av språk och traditioner som omger dem i familjen och på andra platser i vardagen.

Ny typ av "kulturförening" för en ny generation barn


Den nya generationen barn har en till viss del annorlunda relation till gränser, språk och identiteter än hur det var för många av oss föräldrar när vi växte upp. Framförallt är många familjer idag inte bara tvåspråkiga, utan flerspråkiga.


Vår idé var att våra barn är en del av Sverige och att det därför behöver finnas ett kulturutbud som möter dem i deras flerspråkighet. Vi hade ingen bestämd tanke om vad som är "iransk kultur" eller vad som är värdefullt att vidareförmedla till barn, utan fokus är att göra det persiska språket tillgängligt och användbart för barn som växer upp i Sverige. Detta utan att falla in i nationalistiska idéer eller försök att hitta ett "äkta" sätt att vara iransk på.


Hambaazi välkomnade alla som är intresserade av det persiska språket, oavsett religion, födelseland, sexuell eller etnisk identitet eller hur väl man förstår/talar språket. 


Med en värdegrund som tar avstånd från diskriminering ville vi låta barnens öppna inställning och nyfikenhet leda utformandet av föreningens verksamhet med mål att bilda en inkluderande gemenskap. Det vill säga ett nytt sätt att förhålla sig till den iranska identiteten i diaspora i Sverige.  

Föreningens aktiviteter och samarbeten


Föreningen Hambaazi föddes via en ABF-kurs 2016 och registrerades formellt 2017. Föreningen avvecklades 2021. Under de verksamma åren arrangerades över 100 events samt kortare kurser för barn/familjer i Stockholm.


Kärnan i verksamheten var programmet "sång och saga" - en öppen barnaktivitet för förskoleåldern i samarbete med ett antal bibliotek. Vi hade även  filmvisning, skapande verkstad, dansworskhops, dockteater, modersmålsundervisnig samt firande av högtider som jul, yalda, norouz och midsommar. 


Föreninen samarbetade med viktiga aktörer inom stadens kulturliv som Stadsbiblioteket, Riksteatern och kulturarbetare med spetskompetens inom sitt fält. Hambaazi särskiljde sig från många andra diasporiska gemenskaper genom att vara fristående från alla politiska och religiösa grupper. Därmed fungerade föreningens verksamhet för många familjer i praktiken som den enda svensk-iranska plattform de valde att vara i.


Målet med all vår verksamhet var att barn som växer upp i Sverige med persiska som ett av sina modersmål/hemspråk ska ha tillgång till lek och kulturutbud på det språket och att hela familjen ska känna sig inkluderad och välkommen i dessa sammanhang. Att äldre generation ska få nätverk, begrepp och material för att arbeta språkfrämjande med barn, men också att tillsammans kunna skapa nya visioner och identiteter kopplade till den svensk-iranska erfarenheten. 


På flera olika sätt var föreningens vision svår att förverkliga. Dels visade sig själva grundkonceptet, att bedriva ideellt arbete och samtidigt vara småbarnsförälder, vara en utmaning för de flesta. Dels var kommun och andra potentiella bidragsgivare inte med på noterna - iranier i Sverige defineiras inte som en "utsatt" grupp, föreningens verksamhet ses inte som "integration", det är inte heller idrott för barn över sju år och ändå inte vad som betecknas som en "etnisk förening". Vi var inte heller professionella kulturarbetare som kunde få bidrag för vårt arbete med barnkultur av den anledningen. Och det faktum att alla projekt var på persiska ansågs exkluderande mot andra barn och därmed var verksamheten inte betraktad som "öppen för alla", vilket är ett grundkriterium hos många bidragsgivare. Efter flera år av ideellt engagemang konstaterade årsmötet 2021 att det fanns för få aktiva medlemmar samt för få som ville ta sig an det organisatoriska ansvaret för en styrelse. Föreningen lades av den anledningen ned. Men de eldsjälar som bedrivit arbete med barnmusik, böcker för flerspråkiga barn etcetera kommer att vara fortsatt verksamma i andra forum och arbetet med att möjliggöra barnkultur på persiska kommer att forsätta. För nya aktörer som vill ta vid där Hambaazi slutat, finns material som kan användas icke-kommersiellt (se fliken material).